Privatlivspolitik for Fiskeklubben Hornsherred
Fiskeklubben Hornsherred bestræber sig på at være med i front, når det gælder beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Her kan du læse vores privatlivspolitik.

Fiskeklubben Hornsherreds dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Fiskeklubben Hornsherred er dataansvarlig og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Fiskeklubben Hornsherred (Hornfisken)
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og medlemsnummer i Fiskeringen lP-adresser.
Økonomi- og betalingsoplysninger i forbindelse med kontingent og klubbens arrangementer bliver alene registreret af kassereren, kun tilmeldinger er registreret elektronisk.

Her indsamler vi oplysninger fra
Oplysningerne får vi fra dig ved indmeldelsen gennem Fiskeringen eller når du selv redigerer dine stamdata på hjemmesiden.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af arrangementer for alle medlemmer
Opfyldelse af lovkrav, herunder bogføringsloven og folkeoplysningsloven
Levering af varer og ydelser du har bestilt, herunder booking af klubbens faciliteter

Administration af din relation til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter m.v., herunder i forhold til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.
Brug af situationsbilleder taget i foreningens regi, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen .
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Ved udmeldelse/restancesletning af Fiskeklubben Hornsherred slettes alle data fra www.hornfisken.dk, når meddelelse tilgår webmaster – genindmeldelse behandles som nyindmeldelse/-optagelse.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Har du spørgsmål vedr. vores privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os.
Fiskeklubben Hornsherred
E-mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.